Monday, November 30

ही सर्वस्वी सर्कस तुझीच आहे

पेटेल आयाळ, आवरतं घे
भाजेल शेपूट, संभाळून ने
चल रे माझ्या सिंहा, जरा नमतं घे

या जळत्या वर्तुळातून उडी मारून जा
आरपार
इकडून तिकडे
नि पुनः तिकडून इकडे

ही शून्याकार आग, ही जळती मोकळीक
रोजचीच आहे
ही सर्वस्वी सर्कस तुझीच आहे

No comments:

Post a Comment