Monday, November 30

marx

माझ्या पहिल्या संपातच......................................During my first strike
मार्क्स मला असा भेटला.....................................This is how I met Marx

मिरवणुकीच्या मध्यभागी.....................................In the middle of the procession
माझ्या खांद्यावर त्याचा बॅनर होता...........................I carried his banner on my shoulder
जानकी अक्का म्हणाली, 'वळिखलंस ह्याला -.............. Janaki Akka said - 'Did you recognize him ?
ह्यो आमचा मार्क्सबाबा......................................This is uncle Marx
जर्मनीत जलमला, पोताभर ग्रंथ लिवले......................Born in Germany, wrote a sackful of books.
आणि इंग्लंडच्या मातीला मिळाला.............................Back to the dust in England.
संन्याशाला काय बाबा..........................................To the holy man
सगळीकडची भूमी सारखीच....................................All land is the same.
तुझ्यासारखी त्यालाही चार कच्चीबच्ची होती.'..............He too had a few young 'uns like you'

माझ्या पहिल्या संपातच.....................................During my first strike
मार्क्स मला असा भेटला.................................... This is how I met Marx

पुढे; एका सभेत मी बोलत होतो,..............................Later, I was speaking at a rally
तर या मंदीचे कारण काय ? ..................................Why is there a slowdown ?
दारिद्र्याचे गोत्र काय ?......................................What is the origin of poverty ?
पुन्हा मार्क्स पुढे आला; मी सांगतो म्हणाला,.............Marx stepped forward; "I'll explain" he said
आणि घडाघडा बोलतच गेला.................................And kept on speaking.

परवा एका गेटसभेत भाषण ऐकत उभा होता. ..............The other day he stood at the factory gate
मी म्हणालो -............................................... I said --
'आता इतिहासाचे नायक आपणच आहोत,..................'We are the heroes of history
या पुढच्या सर्व चरित्रांचेही.'...............................And all the lives to come'
तेव्हा मोठ्याने टाळी त्यानेच वाजविली......................He clapped loudly
खळखळून हसत, पुढे येत;....................................Laughing openly, stepping forth
खांद्यावर हात ठेवीत म्हणाला,...............................Put his hand on my shoulder and said
'अरे, कविता-बिविता लिहीतोस की काय ?.................. 'So do you write poems or something ?
छान, छान....................................................Good, good.
मलासुध्दा गटे आवडायचा.'[.................................I, too, was fond of Goethe.'
-- 'Karl Marx' by Narayan Surve

No comments:

Post a Comment